Odszkodowania.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną roszczeń odszkodowawczych:

 

- roszczenia majątkowe za szkody rzeczowe, w tym szkody likwidowane  w ramach ubezpieczenia OC, AC i innych ubezpieczeń majątkowych,

- roszczenia majątkowe za szkody osobowe: uszczerbek na zdrowiu, obrażenia ciała, zadośćuczynienie za cierpienie i rozstrój zdrowia.

 

W ramach spraw o odszkodowanie szczegółowo analizujemy każde zgłoszenie, prowadzimy audyt dokumentów (w tym polis ubezpieczeniowych) oraz szacujemy wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania.

 

Prowadzimy negocjacje ze sprawcami szkody oraz zakładami ubezpieczeń, mające na celu polubowne zakończenie sprawy, a w przypadku niemożliwości zawarcia ugody prowadzimy sprawę przed Sądami wszystkich instancji.

 

Rozstrzygniecie sprawy o odszkodowanie pozwoli Państwu uzyskać m.in.:

 

- zwrot  wartości zniszczonego lub utraconego w wypadku mienia,

- zwrot utraconych dochodów;

- zadośćuczynienie za doznane krzywdy;

- zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;

- rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;

- rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.